Stanovy

STANOVY SPOLKU ZA KRÁSNOU OLOMOUC, z. s.

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: Za krásnou Olomouc, z. s. (dále jen Spolek)
 2. Sídlem Spolku je: Olomouc.
 3. Spolek působí na celém území České republiky.
 4. Spolek je právnickou osobu podle českého práva.
 5. Spolek je zapsán v rejstříku spolků vedeném Krajským soudem v Olomouci oddíl: L vložka 7807, IČO: 226 89 931.

čl. II

Cíle činnosti

Hlavními cíli Spolku jsou především:

 1. péče o umělecké a kulturní hodnoty města Olomouce a regionu Olomoucka, ochrana hodnotné historické architektury a historického urbanismu města Olomouce, zejména Městské památkové rezervace, záchrana ohrožených památek,
 2. ochrana přírody a krajiny a životního prostředí jako celku,
 3. sledování proměn historického obrazu města Olomouce a přilehlého regionu a vyjadřování se ke konkrétním přestavbám, novostavbám a dalším architektonickým a urbanistickým zásahům do jeho organismu jakož i aktivní účast v konkrétních stavebních a správních řízeních,
 4. informování veřejnosti o chystaných stavebních a urbanistických změnách ve městě Olomouci a na Olomoucku, které budou mít vliv na architektonické, památkové a urbanistické hodnoty dotčených lokalit (zejména na Městskou památkovou rezervaci Olomouc),
 5. popularizace kulturních, historických a uměleckých hodnot a problematiky péče o památky a kulturní dědictví,
 6. podpora, ochrana a popularizace tradičních lokálních stavebních a řemeslných technologií a tvarosloví a obecně podpora a udržování pozitivní kulturně historicky podmíněné rozmanitosti v architektuře, urbanismu a péči o krajinu,
 7. propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje v Olomouci a na Olomoucku,
 8. postupná náprava nejvýraznějších památkových, architektonických a urbanistických škod způsobených Městské památkové rezervaci Olomouc a ostatním památkově a umělecky hodnotným lokalitám Olomoucka po druhé světové válce.

čl. III

Náplň a formy činnosti

 1. Hlavní formou dosahování cílů Spolku jsou obecně prospěšné činnosti v oblasti péče o životní prostředí a památky, zejména
 2. praktická činnost členů ve spolupráci s orgány památkové péče,
 3. kooperace s jinými spolky s obdobnými cíli,
 4. poskytování servisních služeb, pomoci a odborného poradenství,
 5. soustřeďování a poskytování informací (uvnitř Spolku i vně),
 6. organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli Spolku,
 7. účast při jednáních, správních a jiných řízeních s volenými i správními orgány, interpelace, a to zvláště v těch případech, kdy mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, památek a kulturního dědictví města Olomouce a Olomoucka,
 8. osvětová činnost, vydávání tiskových zpráv, odborných publikací vztahujících se k cílům činnosti Spolku a dalších informačních materiálů,
 9. organizace a podpora finančních sbírek na záchranu ohrožených hodnotných kulturně historických objektů.

čl. IV

Členství

 1. Členem Spolku může být jen bezúhonná fyzická osoba starší 18 let. Za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro nedbalostní trestný čin související s činností Spolku nebo pro úmyslný trestný čin.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor Spolku a rozhoduje o ní na svém nejbližším jednání. Pro přijetí člena je potřeba nadpolovičního souhlasu členů výboru Spolku.
 3. Členství zaniká
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru Spolku,
  2. úmrtím člena Spolku,
  3. pravomocným odsouzením pro nedbalostní trestný čin související s činností Spolku nebo pro úmyslný trestný čin,
  4. zánikem Spolku,
  5. vyloučením členskou schůzí na návrh nejméně 3 členů. Pro vyloučení člena je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, vyjádřené hlasováním na členské schůzi.
 4. Člen může být ze Spolku vyloučen v následujících případech:
  1. když opakovaně i přes písemnou výzvu výboru Spolku porušuje stanovy Spolku anebo poškozuje zájmy Spolku a jeho dobré jméno,
  2. když nezaplatí členské příspěvky po dobu dvou po sobě následujících let nebo jakýchkoli tří let,
  3. když se neúčastní členské schůze ani jiných zasedání orgánů Spolku po dobu dvou let.
 5. Člen má právo
  1. účastnit se činnosti Spolku a být o této činnosti informován,
  2. účastnit se členské schůze, volit orgány Spolku a být do nich volen,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku výboru Spolku a na členské schůzi,
  4. podílet se na konkretizaci a realizaci cílů Spolku a jeho praktické činnosti.
 6. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy, tzn. jednat v souladu s cíli Spolku a svou činností naplňovat cíle Spolku,
  2. hájit zájmy Spolku a nepodnikat žádné kroky, které by s nimi byly v rozporu,
  3. platit členské příspěvky.
 7. Výbor Spolku může přijmout za čestného člena Spolku každého, kdo bude výborem Spolku vyzván, projeví zájem o spolupráci a bude konat v souladu se stanovami. Pro přijetí čestného člena je potřeba jednomyslného souhlasu členů výboru Spolku. Čestný člen nemůže volit orgány Spolku a být do nich volen, nemusí platit členské příspěvky, jinak má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové. Čestné členství zaniká stejně jako prosté členství.
 8. Výši členských příspěvků, jejich splatnost a jejich změnu schvaluje členská schůze.

čl. V

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

 1. členská schůze,
 2. výbor,
 3. revizor.

čl. VI

Členská schůze

 1. Členská schůze je schůzí všech členů Spolku, je nejvyšším orgánem Spolku, schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává výbor Spolku, a to jakýmkoli prokazatelným způsobem (dopisem, emailem, faxem). Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, koná se náhradní členská schůze po uplynutí 15 minut, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Rozhodnutí o změně stanov Spolku je přijímáno dvoutřetinovou většinou přítomných členů Spolku. Rozhodnutí o zániku Spolku je přijímáno dvoutřetinovou většinou všech členů Spolku.
 3. Členskou schůzi svolá výbor Spolku také, požádá-li o to písemně 1/3 členů Spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Nesvolá-li výbor Spolku v uvedené lhůtě členskou schůzi, může ji svolat člen Spolku, který k tomu byl písemně pověřen alespoň 1/3 členů Spolku.
 4. Členská schůze
  1. schvaluje stanovy Spolku a jejich změny, včetně zřízení dalších orgánů Spolku, stanovené jejich pravomocí, způsobu jmenování a odvolání členů těchto orgánů,
  2. volí výbor Spolku a revizora, a odvolává je,
  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, účetní uzávěrku, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,
  4. rozhoduje o vyloučení člena,
  5. určuje a upřesňuje formy činnosti Spolku pro další období,
  6. stanovuje výši členských příspěvků,
  7. rozhoduje o rozpuštění Spolku a sloučení s jiným spolkem,
  8. rozhoduje o otázkách, jejichž rozhodnutí si vyhradila.

čl. VII

Výbor

 1. Výbor Spolku se skládá z pěti členů, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí nebo odvolává nadpoloviční většinou hlasů předsedu Spolku, jednoho místopředsedu Spolku a pokladníka. Činnost výboru Spolku řídí předseda Spolku.
 2. Členem výboru Spolku může být pouze člen Spolku, který má plnou způsobilost k právním úkonům. Člen výboru spolku nemůže být současně revizorem spolku.
 3. Členství ve výboru zaniká:
  1. uplynutím funkčního období,
  2. odstoupením, a to dnem, kdy člen doručil oznámení o svém odstoupení výboru Spolku nebo kdy je projednala členská schůze Spolku,
  3. odvoláním členskou schůzí,
  4. zánikem členství ve Spolku,
  5. ztrátou způsobilosti k právním úkonům.
 4. Pokud některému členu výboru zanikne členství dle předchozího odstavce, nastoupí na jeho místo náhradník. Náhradníkem je kandidát, který v příslušné volbě získal nejvyšší počat hlasů po tom členu výboru, který získal nejnižší počet hlasů.
 5. Výbor Spolku řídí Spolek v období mezi členskými schůzemi. Schází se podle potřeby nejméně však čtyřikrát za rok.
 6. Výbor Spolku
  1. rozhoduje o záležitostech Spolku, pokud tyto stanovy nebo usnesení členské schůze nestanoví, že daná záležitost patří do pravomoci jiného orgánu Spolku,
  2. plní úkoly uložené mu členskou schůzí,
  3. přijímá veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíli Spolku, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi,
  4. na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen Spolku,
  5. připravuje zprávy o činnosti a o hospodaření za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh forem další činnosti.
 7. Výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku; jménem Spolku jednají členové výboru samostatně. Spolek může pověřit k jednání za Spolek i kteréhokoli člena Spolku nebo třetí osobu.
 8. Jednání výboru jsou pro ostatní členy Spolku otevřená. Svou účast na jednání Výboru jsou však ostatní členové povinni oznámit alespoň 2 dny před jednáním kterémukoli členu Výboru.
 9. Člen Spolku nemá právo na odměnu za svou činnost pro Spolek, ale má nárok na náhradu nezbytně vynaložených nákladů.

čl. VIII

Revizor

 1. Revizor je kontrolním orgánem Spolku.
 2. Revizorem může být pouze člen Spolku, který má plnou způsobilost k právním úkonům. Funkční období revizora jsou dva roky. Na revizora se přiměřeně použije ustanovení čl. VII. odst. 3 stanov.
 3. Revizor zejména:
  1. kontroluje hospodaření Spolku,
  2. kontroluje plnění rozhodnutí členské schůze výborem Spolku,
  3. připravuje revizní zprávy.
 4. Revizor v revizní zprávě zhodnotí hospodaření Spolku a plnění rozhodnutí členské schůze, případně uvede návrhy související s jeho zjištěními nebo další skutečnosti, se kterými se z titulu své funkce seznámil a které mohou být významné pro činnost Spolku či pro rozhodování členské schůze.
 5. Revizor nemá právo na odměnu za svou činnost pro Spolek, ale má nárok na náhradu nutně vynaložených nákladů.

čl. IX

Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací.
 2. Majetkem Spolku je veškerý majetek získaný v průběhu existence Spolku. Zdrojem financování Spolku jsou zejména: členské příspěvky, dary, dotace, granty a příjmy z jiné činnosti, která je v souladu s cíli Spolku (publikování, poradenské služby apod.).
 3. Majetek Spolku bude použit k realizaci cílů Spolku podle těchto stanov.
 4. Za hospodaření zodpovídá výbor Spolku. Spolek hospodaří dle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky Spolku v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními českého právního řádu.

čl. X

Zánik Spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. rozpuštěním na základě rozhodnutí orgánů Spolku v souladu s těmito stanovami,
  2. sloučením s jiným spolkem,
  3. pravomocným rozhodnutím příslušného státního orgánu o rozpuštění Spolku.
 2. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy Spolku.

čl. XI

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti, které neupravují tyto stanovy, se řídí obecně platnými právnímu předpisy.
 2. Spolek byl založen na zakládající členské schůzi dne 14. 12. 2007, kde byl současně zvolen přípravný výbor sdružení:
  1. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., r. č. 760408/5368, bytem Slatinky 50, 783 42 Slatinice
  2. PhDr. Martin Horáček, Ph.D., r. č. 770329/5380, bytem Krapkova 28, 779 00 Olomouc
  3. Marcela Marková, r. č. 816020/4591, bytem Šumice 97, 687 31
 3. V souladu s ustanovením § 3041 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Členská schůze konaná 4. 5. 2016 schválila přizpůsobení a nové znění stanov úpravě zák. č. 89/2012 Sb. včetně doplnění zapisovaných skutečností podle ustanovení § 25 zák. č. 304/2013 Sb. současně se schvaluje podle ustanovení § 216 zák. č. 89/2012 nový název Spolku.

V Olomouci dne 10. 12. 2018                              Mgr. Michaela Johnová Čapková

předsedkyně spolku

Napsat komentář