Stanovy

Stanovy občanského sdružení Za krásnou Olomouc

 

čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1. Název sdružení je Občanské sdružení za krásnou Olomouc (dále jen „Sdružení“).

2. Sídlem Sdružení je: Kosinova 7, 779 00, Olomouc.

3. Sdružení působí na celém území České republiky.

4. Charakter Sdružení — nepolitické občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

5. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 

čl. II Cíle činnosti

Hlavními cíly Sdružení jsou především:

1. péče o umělecké a kulturní hodnoty města Olomouce a regionu Olomoucka, ochrana hodnotné historické architektury a historického urbanismu města Olomouce, zejména Městské památkové rezervace, záchrana ohrožených památek,

2. ochrana přírody a krajiny a životního prostředí jako celku,

3. sledování proměn historického obrazu města Olomouce a přilehlého regionu a vyjadřování se ke konkrétním přestavbám, novostavbám a dalším architektonickým a urbanistickým zásahům do jeho organismu, jakož i aktivní účast v konkrétních stavebních a správních řízeních,

4. informování veřejnosti o chystaných stavebních a urbanistických změnách ve městě Olomouci a na Olomoucku, které budou mít vliv na architektonické, památkové a urbanistické hodnoty dotčených lokalit (zejména na Městskou památkovou rezervaci Olomouc),

5. popularizace kulturních, historických a uměleckých hodnot a problematiky péče o památky a kulturní dědictví,

6. podpora, ochrana a popularizace tradičních lokálních stavebních a řemeslných technologií a tvarosloví a obecně podpora a udržování pozitivní kulturně historicky podmíněné rozmanitosti v architektuře, urbanismu a péči o krajinu,

7. propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje v Olomouci a na Olomoucku,

8. postupná náprava nejvýraznějších památkových, architektonických a urbanistických škod způsobených Městské památkové rezervaci Olomouc a ostatním památkově a umělecky hodnotným lokalitám Olomoucka po druhé světové válce

 

čl. III Náplň a formy činnosti

Hlavní formou dosahování cílů Sdružení jsou obecně prospěšné činnosti v oblasti péče o životní prostředí a památky, zejména

1. praktická činnost členů ve spolupráci s orgány památkové péče,

2. kooperace s jinými sdruženími s obdobnými cíli,

3. poskytování servisních služeb, pomoci a odborného poradenství,

4. soustřeďování a poskytování informací (uvnitř Sdružení i vně),

5. organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli Sdružení,

6. účast při jednáních, správních a jiných řízeních s volenými i správními orgány, interpelace, a to zvláště v těch případech, kdy mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, památek a kulturního dědictví města Olomouce a Olomoucka,

7. osvětová činnost, vydávání tiskových zpráv, odborných publikací vztahujících se k cílům činnosti Sdružení a dalších informačních materiálů,

8. organizace a podpora finančních sbírek na záchranu ohrožených hodnotných kulturně historických objektů.

 

čl. IV Členství ve Sdružení

1. Členem Sdružení může být jen bezúhonná fyzická osoba starší 18 let. Za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro nedbalostní trestný čin související s činností Sdružení nebo pro úmyslný trestný čin.

2. Přihlášku ke členství přijímá výbor Sdružení a rozhoduje o ní na nejbližším jednání. Pro přijetí člena je potřeba nadpolovičního souhlasu členů výboru Sdružení.

3. Členství zaniká:

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru Sdružení,

b) úmrtím člena Sdružení,

c) pravomocným odsouzením pro nedbalostní trestný čin související s činností Sdružení nebo pro úmyslný trestný čin,

d) zánikem Sdružení,

e) vyloučením členskou schůzí na návrh nejméně 3 členů. Pro vyloučení člena je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, vyjádřené hlasováním na členské schůzi.

4. Člen může být ze Sdružení vyloučen v následujících případech:

a) když opakovaně i přes písemnou výzvu výboru Sdružení porušuje stanovy Sdružení anebo poškozuje zájmy Sdružení,

b) když nezaplatí členské příspěvky po dobu dvou po sobě následujících let nebo jakýchkoli tří let,

c) když se neúčastní členské schůze ani jiných zasedání orgánů Sdružení po dobu dvou let.

5. Člen má právo

a) účastnit se činnosti Sdružení a být o této činnosti informován,

b) účastnit se členské schůze, volit orgány Sdružení a být do nich volen,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Sdružení výboru Sdružení a na členské schůzi,

d) podílet se na konkretizaci a realizaci cílů Sdružení a jeho praktické činnosti.

6. Člen má povinnost

a) dodržovat tyto stanovy, tzn. jednat v souladu s cíly Sdružení a svou činností naplňovat cíle Sdružení,

b) hájit zájmy Sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by s nimi byly v rozporu,

c) platit členské příspěvky.

7. Výbor Sdružení může přijmout za čestného člena Sdružení každého, kdo bude výborem Sdružení vyzván, projeví zájem o spolupráci a bude konat v souladu se stanovami. Pro přijetí čestného člena je potřeba jednomyslného souhlasu členů výboru Sdružení. Čestný člen nemůže volit orgány Sdružení a být do nich volen, nemusí platit členské příspěvky, jinak má stejná práva apovinnosti jako ostatní členové. Čestné členství zaniká stejně jako prosté členství.

8. Výši členských příspěvků, jejich splatnost a jejich změnu schvaluje členská schůze.

 

čl. V Orgány Sdružení

Orgány Sdružení jsou:

a) členská schůze,

b) výbor a předseda Sdružení,

c) revizor Sdružení.

 

čl. VI Členská schůze

1. Členská schůze je schůzí všech členů Sdružení, je nejvyšším orgánem Sdružení; schází se nejméně jednou ročně.

2. Členskou schůzi svolává výbor Sdružení, a to jakýmkoli prokazatelným způsobem (dopisem, emailem, faxem). Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, koná se náhradní členská schůze po uplynutí 15 minut, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Rozhodnutí o změně stanov Sdružení je přijímáno dvoutřetinovou většinou přítomných členů Sdružení. Rozhodnutí o zániku Sdružení je přijímáno dvoutřetinovou většinou všech členů Sdružení.

3. Členskou schůzi svolá výbor Sdružení také, požádá-li o to písemně 1/3 členů Sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Nesvolá-li výbor Sdružení v uvedené lhůtě členskou schůzi, může ji svolat člen Sdružení, který k tomu byl písemně pověřen alespoň 1/3 členů Sdružení.

4. Členská schůze

a) schvaluje stanovy Sdružení a jejich změny, včetně zřízení dalších orgánů Sdružení, stanovení jejich pravomocí, způsobu jmenování a odvolávání členů těchto orgánů,

b) volí výbor Sdružení a revizora a odvolává je,

c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, účetní závěrku, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,

d) rozhoduje o vyloučení člena,

e) určuje a upřesňuje formy činnosti Sdružení pro další období,

f) stanovuje výši členských příspěvků,

g) rozhoduje o rozpuštění Sdružení a sloučení s jiným sdružením,

h) rozhoduje o otázkách, jejichž rozhodnutí si vyhradila.

 

čl. VII Výbor a předseda Sdružení, jednání jménem Sdružení

1. Výbor Sdružení se skládá z nejméně tří, maximálně sedmi členů, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí nebo odvolává nadpoloviční většinou hlasů předsedu Sdružení, jednoho místopředsedu Sdružení a pokladníka. Počet členů výboru je vždy lichý a o jeho přesném počtu v konkrétním funkčním období rozhoduje členská schůze. Činnost výboru Sdružení řídí předseda Sdružení.

2. Členem výboru Sdružení může být pouze člen Sdružení, který má plnou způsobilost k právním úkonům. Člen výboru Sdružení nemůže být současně revizorem.

3. Členství ve výboru Sdružení zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) odstoupením, a to dnem, kdy člen doručil oznámení o svém odstoupení výboru Sdružení nebo kdy je projednala členská schůze Sdružení,

c) odvoláním členskou schůzí,

d) zánikem členství ve Sdružení,

e) ztrátou způsobilosti k právním úkonům.

4. Pokud některému členu Výboru zanikne členství dle předchozího odstavce, nastoupí na jeho místo náhradník. Náhradníkem je kandidát, který v příslušné volbě získal nejvyšší počet hlasů po tom členu výboru, který získal nejnižší počet hlasů.

5. Výbor Sdružení řídí Sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schází se podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.

6. Výbor Sdružení

a) rozhoduje o záležitostech Sdružení, pokud tyto stanovy nebo usnesení členské schůze nestanoví, že daná záležitost patří do pravomoci jiného orgánu Sdružení,

b) plní úkoly uložené mu členskou schůzí,

c) přijímá veškerá rozhodnutí a opatření v souladu s cíly Sdružení, pokud nejsou stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi,

d) na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen Sdružení,

e) připravuje zprávy o činnosti a o hospodaření za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh forem další činnosti.

7. Výbor Sdružení je statutárním orgánem Sdružení; jménem Sdružení jednají členové výboru samostatně. Sdružení může pověřit k jednání za Sdružení i kteréhokoli člena Sdružení nebo třetí osobu.

8. Jednání Výboru jsou pro ostatní členy sdružení otevřená. Svou účast na jednání Výboru jsou však ostatní členové povinni oznámit alespoň 2 dny před jednáním kterémukoli členu Výboru.

9. Člen Sdružení nemá právo na odměnu za svou činnost pro Sdružení, ale má nárok na náhradu nutně vynaložených nákladů.

 

čl. VIII Revizor Sdružení

1. Revizor Sdružení je kontrolním orgánem Sdružení.

2. Revizorem může být pouze člen Sdružení, který má plnou způsobilost k právním úkonům. Funkční období revizora je jeden rok. Na revizora se přiměřeně použije ustanovení čl. VII. odst. 3 stanov.

3. Revizor zejména:

a) kontroluje hospodaření Sdružení,

b) kontroluje plnění rozhodnutí členské schůze výborem Sdružení,

c) připravuje revizní zprávy.

4. Revizor v revizní zprávě zhodnotí hospodaření Sdružení a plnění rozhodnutí členské schůze, případně uvede návrhy související s jeho zjištěními nebo další skutečnosti, se kterými se z titulu své funkce seznámil a které mohou být významné pro činnost Sdružení či pro rozhodování členské schůze.

5. Revizor nemá právo na odměnu za svou činnost pro Sdružení, ale má nárok na náhradu nutně vynaložených nákladů.

 

čl. IX Zásady hospodaření

1. Sdružení je neziskovou organizací.

2. Majetkem Sdružení je veškerý majetek získaný v průběhu existence Sdružení. Zdrojem financování Sdružení jsou zejména: členské příspěvky, dary, dotace, granty a příjmy z jiné činnosti, která je v souladu s cíli Sdružení (publikování, poradenské služby apod.).

3. Majetek Sdružení bude použit k realizaci cílů Sdružení podle těchto stanov.

4. Za hospodaření zodpovídá výbor Sdružení. Sdružení hospodaří dle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Výbor je povinen zabezpečit nakládání s finančními prostředky Sdružení v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními českého právního řádu.

 

čl. X Zánik Sdružení

1. Sdružení zaniká:

a) rozpuštěním na základě rozhodnutí orgánů Sdružení v souladu s těmito stanovami,

b) sloučením s jiným sdružením,

c) pravomocným rozhodnutím příslušného státního orgánu o rozpuštění Sdružení.

2. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy Sdružení.

 

čl. XI Závěr

1. Záležitosti, které neupravují tyto stanovy, se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne 14.12.2007, kde byl současně zvolen přípravný výbor Sdružení:

a) Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D., r. č. 760408/5368, bytem Slatinky 50, 783 42 Slatinice

b) PhDr. Martin Horáček, Ph.D., r. č. 770329/5380, bytem Krapkova 28, 779 00 Olomouc

c) Marcela Marková, r. č. 816020/4591, bytem Šumice 97, 687 31

 

3. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Sdružení u Ministerstva vnitra ČR.

 

Registrace Ministerstvem vnitra ČR provedena dne: 19. 12. 2007

IČ: 22689931

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *